Điều khoản và Điều kiện

CÁC ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG

1. Trang web này (https://mkcenter.com.vn/) do MK Creative Group sở hữu và điều hành. Việc sử dụng trang web này phụ thuộc vào các Điều Khoản và Điều Kiện của trang web này. Các Điều Khoản và Điều Kiện bao gồm các điều khoản và điều kiện nêu trong văn bản này và mọi điều khoản bổ sung cụ thể điều chỉnh việc sử dụng, và truy cập vào, một số mục của trang web này (và các điều khoản bổ sung đó sẽ có hiệu lực ràng buộc khi chúng xuất hiện trên trang web này).

2. Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với các Điều Khoản và Điều Kiện có giá trị ràng buộc giữa bạn và MK Creative Group. Vì thế, bạn hãy đọc kỹ các Điều Khoản và Điều Kiện của trang web này

CÁC HẠN CHẾ VỀ SỬ DỤNG CÁC THÔNG TIN VÀ TÀI LIỆU

3. Trừ khi được MK Creative Group đồng ý bằng văn bản một cách khác đi, bạn sẽ không sao chép đưa lên mạng, công bố, chuyển, tạo liên kết đến hoặc phân phối dưới bất cứ hình thức nào các thông tin và tài liệu trên trang web này. Bạn có thể tải xuống các thông tin và tài liệu công bố trên trang web này để bạn sử dụng với điều kiện là bạn không dỡ bỏ các thông tin về bản quyền hoặc các quyền khác gắn với các thông tin và tài liệu đó. Bạn không được phân phối, sửa đổi, chuyển đi, sử dụng lại, công bố, tạo liên kết hoặc sử dụng các nội dung của trang web này cho các mục đích kinh doanh hoặc công cộng, bao gồm cả các thông tin bằng chữ, các hình ảnh, các tập tin âm thanh và hình ảnh khi chưa có sự cho phép bằng văn bản của MK Creative Group.

THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG

4. Trang web hoạt động 24 giờ x 7 ngày. Tuy nhiên, MK Creative Group bảo lưu quyền ngắt hệ thống để bảo trì khi cần thiết. MK Creative Group sẽ cố gắng để lên kế hoạch và thông báo về việc hệ thống không sử dụng được bằng cách đưa một thông báo trên mạng trực tuyến. MK Creative Group không chịu trách nhiệm đối với bất cứ thiệt hại hoặc mất mát nào do việc hệ thống bị ngắt trong trường hợp này.

TÀI KHOẢN NGƯỜI SỬ DỤNG

5. Bạn sẽ đăng ký và được cung cấp một Tài Khoản Người Sử Dụng để có thể mua bảo hiểm trên trang web này. Bạn sẽ giữ bí mật thông tin về Tài Khoản Người Sử Dụng này vào mọi thời điểm, và sẽ bảo đảm rằng Tài Khoản Người Sử Dụng của bạn sẽ không bị tiết lộ theo bất cứ cách thức nào cho bất kỳ ai.

6. MK Creative Group sẽ không chịu trách nhiệm về bất cứ giao dịch không được phép nào do việc Tài Khoản Của Người Sử Dụng bị sử dụng sai hoặc sử dụng mà không được phép. Bạn phải lập tức thông báo cho MK Creative Group bất cứ trường hợp nào mà Tài Khoản Của Người Sử Dụng của bạn bị sử dụng sai hoặc sử dụng mà không được phép. Bạn chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc bảo mật tên truy cập và mật khẩu và đối với bất cứ việc truy cập nào sử dụng Tài Khoản Người Sử Dụng và mật khẩu của bạn.

BẢN QUYỀN VÀ NHÃN HIỆU

7. Mọi nhãn hiệu hàng hóa, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại, lo-go, biểu tượng và tên miền đặt trên trang web này là tài sản của MK Creative Group. Bạn hoàn toàn không được sử dụng bất cứ nhãn hiệu hàng hóa, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại, lo-go, biểu tượng và tên miền đặt trên trang web này hoặc bất cứ nôi dung nào khác có trên trang web này, trừ khi được cho phép trong tài liệu này. Các hình ảnh đặt trên trang web này là tài sản của MK Creative Group hoặc được MK Creative Group sử dụng theo sự đồng ý của chủ sở hữu. Trừ khi được cho phép cụ thể, bạn không được sử dụng bất cứ hình ảnh nào đặt trên trang web này, bạn cũng không được ủy quyền cho bất cứ người nào sử dụng bất cứ hình ảnh nào đặt trên trang web này. Bất cứ việc sử dụng không được phép nào đối với các hình ảnh này có thể vi phạm luật tác quyền, luật nhãn hiệu, luật về quyền riêng tư và luật xuất bản, và các quy định về thông tin khác.

QUY ĐỊNH VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ

8. Khi khách truy cập để lại nhận xét trên trang web, chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu được hiển thị trong biểu mẫu nhận xét và cả địa chỉ IP của khách truy cập và chuỗi tác nhân người dùng trình duyệt để giúp phát hiện spam. Chính sách này giải thích rõ những thông tin nào MK Creative Group có thể thu thập từ bạn trên trang web của chúng tôi và cách thức chúng tôi sẽ sử dụng và bảo vệ các thông tin của bạn. Chúng tôi sẽ không thu thập bất cứ thông tin xác định danh tính cá nhân nào trên trang web của chúng tôi trừ khi bạn cung cấp các thông tin đó cho chúng tôi.

LIÊN KẾT ĐẾN CÁC TRANG WEB KHÁC

9. Trang web này liên kết đến các trang web khác không do MK Creative Group quản lý hoặc điều khiển. MK Creative Group sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung của các trang web đó. Việc liên kết đến bất cứ trang web nào như thế không có nghĩa là MK Creative Group đã chấp thuận hoặc tán thành đối với các trang web đó, hoặc với nội dung của các trang web đó, hoặc các sản phẩm và dịch vụ trên các trang web đó.

AN NINH CỦA TRANG WEB

10. Bạn sẽ không xâm phạm hoặc cố gắng xâm phạm an ninh của trang web này, bao gồm nhưng không giới hạn, các hành vi dưới đây:

(i) Truy cập thông tin hoặc nối vào một máy chủ hoặc tài khoản mà bạn không được phép truy cập;

(ii) Cố gắng thăm dò, kiểm tra hoặc thử nghiệm điểm yếu của một hệ thống hoặc hệ thống mạng để vi phạm an ninh hoặc biện pháp nhận dạng mà không được MK Creative Group cho phép bằng văn bản;

(iii) Cố gắng can thiệp vào dịch vụ cung cấp cho bất cứ người sử dụng nào, máy chủ hoặc hệ thống mạng nào, bằng cách phát tán vi rút hoặc mã độc lên trang web, làm quá tải hoặc gây ra hiện tượng thư rác (spamming) trên trang web; và/hoặc

(iv) Thay đổi thông tin header của gói TCP/IP hoặc bất cứ phần thông tin nào của header trong bất cứ email hay nhóm email gửi đi

11. Bạn không sử dụng trang Web cho bất cứ mục đích bất hợp pháp nào.

12. Bạn phải đảm bảo rằng tất cả các thông tin được đưa lên Trang Web là đầy đủ, chính xác, có thật, phù hợp và nhất quán với các tài liệu chứa đựng các thông tin này. Vi phạm điều này sẽ dẫn đến việc chậm trễ trong quy trình xử lý hoặc các thông tin điện tử được đưa lên bị loại bỏ. Bạn phải chịu trách nhiệm đối với toàn bộ chi phí phát sinh do việc đưa thông tin giả mạo hoặc sai.

13. Bạn sẽ không tấn công hoặc cố gắng tấn công hoặc làm hại trang web bằng bất cứ hình thức, phương tiện nào như các công cụ tấn công, virút và chương trình máy tính có chứa các mã có thể gây hỏng máy tính. Bất cứ cố gắng nào để thực hiện các hành vi như vậy đều khiến bạn phải chịu sự truy tố theo qui định của pháp luật hiện hành.

KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM

14. Mặc dù MK Creative Group thực hiện mọi sự cẩn trọng khi cung cấp dịch vụ tại trang web, MK Creative Group không cam kết rằng trang web này sẽ hoạt động không có lỗi hoặc hoàn toàn không có vi-rút, worms, Trojan horses hoặc các mã độc hại khác. MK Creative Group không chấp nhận bất cứ trách nhiệm nào, và sẽ không chịu trách nhiệm về bất cứ thiệt hại nào xảy ra cho thiết bị máy tính hoặc các tài sản khác của bạn do việc bạn truy cập vào, sử dụng, hoặc lướt trang web này hoặc việc bạn tải xuống bất cứ tài liệu, dữ liệu, các thông tin bằng chữ, các hình ảnh, các đoạn video, hoặc các tập tin âm thanh nào từ trang web này hoặc phát sinh liên quan đến việc chậm thực hiện, lỗi, thiếu sót, bị gián đoạn, lỗi, vi-rút máy tính, chậm trễ trong hoạt động hoặc truyền dữ liệu, hoặc lỗi hệ thống hoặc đường truyền.

15. MK Creative Group cũng từ chối mọi trách nhiệm đối với (i) bất cứ tổn thất nào hoặc không có khả năng lấy lại các dữ liệu hoặc thông tin vì bất cứ lý do gì và bao gồm việc không chuyển được, việc sử dụng không đúng mục đích hoặc việc chuyển sai do kết quả của bất cứ sự gián đoạn, ngưng hoặc chấm dứt dịch vụ trên trang web này; (ii) Bất cứ sự sai sót của các thông tin hoặc nguồn tài nguyên có sẵn, nhận được hoặc được chuyển thông qua trang web; (iii) bất cứ trục trặc, khuyết điểm hoặc sai sót của Trang Web; và (iv) bất cứ sự chậm trễ hoặc không có khả năng trong việc cung cấp dịch vụ của MK Creative Group tại trang Web theo các Điều Khoản và Điệu Kiện do bất cứ khuyết điểm hoặc hỏng hóc về điện tử, cơ khí, hệ thống, xử lý dữ liệu hoặc viễn thông, thiên tai, xáo trộn dân sự hoặc bất cứ sự kiện nào nằm ngoài sự kiểm soát của MK Creative Group.

MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

16. Trong bất cứ trường hợp nào, MK Creative Group cũng không chịu trách nhiệm về bất cứ thiệt hại, tổn thất hoặc chi phí, bao gồm nhưng không giới hạn, thiệt hại trực tiếp, đặc biệt hoặc do hệ quả của, hoặc tổn thất kinh tế phát sinh từ hoặc có liên quan hoặc có thể quy cho:

(i) Bất cứ việc truy cập, sử dụng hoặc không thể truy cập hoặc sử dụng Trang Web hoặc dịch vụ này, hoặc tin cậy vào những thông tin trên Trang Web này;

(ii) Bất cứ sự hỏng hóc, sai sót, chểnh mảng, gián đoạn hoặc chậm trễ trong việc truyền dữ liệu; và/hoặc

(iii) Bất cứ vi rút máy tính hoặc hoặc các mã độc hại, hoặc các đoạn mã, chương trình hay macro mang tính chất làm hỏng hoặc phá hủy khác có thể ảnh hưởng đến các thiết bị, chương trình máy tính hoặc các tài sản khác của bạn.

Tìm kiếm

Tháng Chín 2023

 • H
 • B
 • T
 • N
 • S
 • B
 • C
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30

Tháng Mười 2023

 • H
 • B
 • T
 • N
 • S
 • B
 • C
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
0 Người lớn
0 Trẻ em
Thú cưng
Giá
Tiện nghi
Cơ sở vật chất

So sánh

So sánh